Днес 22 Януари 2012 година от 11 часа се проведе Обща родителска среща на училище „Азбука“ при следният дневен ред:
1. Запознаване с Постановление N334 на Министерския съвет за Българските неделни училища в чужбина.
2. Прилики и разлики в начина на организация и спонсориране на училищата с програмата „Роден език и култура зад граница „.
3. Избиране на родителски съвет: чл.5 от Постановление N334.
4. Представяне на финансовия отчет за миналата и тази учебна година.
5. Други въпроси.

Срещата бе открита от Председателя на БОКЦИ г-жа Татяна Аданова. Почетен гост на срещата беше Посланика на република България в Ирландия – г-н Ялнъзов.

По първа точка от дневния ред г-жа Аданова запозна присъстващите с новите разпоредби на Постановление N334. Господин Ялнъзов сподели своето виждане относно постановлението и новите промени, които ще настъпят с него, от спазването на които зависи финансирането от страна на българската държава.

По втора точка от дневния ред се обсъдиха приликите и разликите в начина на организация и спонсориране на училищата с програмата „Роден език и култура зад граница“. Едно от новите изисквания на Постановлението е Директора на училището да бъде лице с педагогическо образование, което наложи предварително свикване на Управителния съвет на БОКЦИ и избора на нов директор, понеже настоящият не притежава педагогическо образование. Така на 18 Януари с протокол на Управителният съвет на БОКЦИ бе избран нов Директор на „Азбука“ – г-жа Зорница Г
оган, досегашен преподавател в училището. Друг нов момент в постановлението е, че финансовите средства ще се отпускат според броя на децата в училището. Изисква се воденето на много нови книги, които се водят по настоящем в българските училища.

По трета точка от дневния ред се пристъпи към избора на Родителски съвет, което се оказа нелесна задача. Г-н Ялнъзов сподели своя опит в участието си в подобен вид родителски настоятелства и тяхната роля в управлението на училището.
За първи член на Родителския съвет беше предложена Вяра Панова, която поиска няколко дни за размисъл поради професионални съображения и ангажименти.
За втори член на Родителския съвет беше избрана г-жа Вяня Динева.
За трети член на Родителския съвет беше избран г-н Станчо Илиев.
Взе се общо решение до една седмица всеки клас от училището да излъчи поне по един свой представител, който да бъде член на новия Родителски съвет.

По четвърта точка от дневния ред финансиста на БОКЦИ и училище „Азбука“ г-жа Петя Дойкова представи финансовия отчет за 2010 / 2011 учебна година и финансовото състояние до момента. Благодарение на финансовата помощ, която училището получава вече втора година по досегашната програма „Роден език и култура зад граница“ финансовото състояние на училището е сравнително стабилно за което говори и положителния финансов резултат от 1500 евро за миналата година.
Господин Ялнъзов изказа предложение за в бъдеще относно дейността на БОКЦИ. Според него новите промени, които въвежда Постановление N334 са шанс БОКЦИ да прехвърли част от ангажиментиоте си с „Азбука“ на новият Родителски съвет и да има възможност да развива по-обширна дейност на територията на цяла Ирландия – да организира повече мероптиятия с цел популяризиране на българската култура и език и сплотяване на българската общност в Ирландия.

Поради напредване на времето и намалелия брой присъстващи на срещата по пета точка от Дневния ред не се обсъждаха други въпроси.

В 13 часа срещата беше закрита от Председателя на БОКЦИ г-жа Татяна Аданова.