Училище ‘Азбука’ организира курс за възрастни, желаещи да изучават български език.Начало на курса 21 Ноември 2010 . Занятията ще се провеждат всяка неделя от 10.45 до 12.45ч. Преподавател – Ели Бояджиева, лектор в Trinity College, Dublin.

За допълнителни въпроси, справки и записвания:

Милена Венкова-Макгарахи (организатор): т. 868110678, е.м. milena_venkova@yahoo.co.uk

Татяна Аданова (директор):                          т. 868936739, е.м. tatyanaadanova@yahoo.co.uk

BULGARIAN LANGUAGE COURSE FOR NON-BULGARIANS (ADULTS)

Bulgarian school ‘Azbuka’ organises a course for adults, willing to study Bulgarian language.Start of the course 21 Nov 2010. Duration – every Sunday from 10.45am to 12.45pm. Course teacher – Ms Eli Bojadzhieva, lecturer in Trinity College, Dublin.

For additional information and enrolments:

Milena Venkova McGaraghy (Course Organiser) : t. 868110678,  e.m. milena_venkova@yahoo.co.uk

Tatyana Adanova (Principal) :                                 t. 868936739,  e.m. tatyanaadanova@yahoo.co.uk